Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Oranjemarkt Zuidhorn

Artikel 1

Begripsomschrijvingen:

 1. Markt                     : De in Zuidhorn jaarlijks te houden Oranjemarkt.
 2. Marktkraam         : Een marktkraam gedurende de uren dat de markt gehouden wordt, maximum aantal 5.
 3. Grondplaats         : Een plaats die wordt verhuurd voor inrichting van een kraam of het neerzetten van een verkoopwagen van 5 meter.
 4. Marktcommissie : Het in artikel 2 genoemde bestuur.
 5. Marktmeester      : Degene die verantwoordelijk is voor de toewijzing van de plaatsen en de algehele gang van zaken op de dag van de  Oranjemarkt.
 6. Huurder              : Degene die staat ingeschreven voor de huur van een kraam en/of plaats.
 7. Bezoeker             : Een ieder die de markt betreedt niet zijnde huurder van een kraam en/of grondplaats.

Artikel 2

Bestuur Stichting Oranjemarkt.

Het bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Daarnaast heeft de Oranjemarkt 4 werkgroepen met elk een eigen voorzitter.

De 4 werkgroepen zijn:

 1. Werkgroep Commerciële markt.
 2. Werkgroep Kindermarkt.
 3. Werkgroep Facilitair en logistiek.
 4. Werkgroep Verkeer.

Artikel 3

Dag, plaats en tijdstip van de Oranjemarkt.

De Oranjemarkt vindt jaarlijks plaats op Koningsdag.

De locatie is het centrum van Zuidhorn. Het tijdstip is:

 • 08.00 – 17.00 uur

Artikel 4

Inschrijving:

Voor de Markt zijn jaarlijks een door de marktcommissie te bepalen aantal plaatsen beschikbaar. Middels de media en internet wordt de mogelijkheid tot inschrijven bekend gemaakt.

Met betrekking tot de inschrijving gelden de volgende regels:

 1. Inschrijving geschiedt middels een inschrijfformulier. Op de website www.oranjemarktzuidhorn.nl moet een digitaal formulier ingevuld worden.
 2. Inschrijving is mogelijk tot 15 april of tot het maximum aantal plaatsen is vergeven.
 3. Op het inschrijfformulier moeten alle gegevens correct en naar waarheid worden ingevuld.
 4. De beschikbare plaatsen worden toegewezen door de marktcommissie. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de huurder met betrekking tot plaats op de markt en branchebescherming, wanneer de markt vol is zullen nieuwe aanmelders op een wachtlijst komen te staan.
 5. De huurder ontvangt na zijn inschrijving een bevestiging via de mail. De huur van de marktkraam en/of grondplaats dient bij aanmelding te worden voldaan. Als de huur is voldaan, is de inschrijving definitief.
 6. Een toegewezen plaats kan niet worden geruild zonder overleg met de marktcommissie.
 7. De huurder die op de markt voedingswaren verhandelt, moet voldoen aan de wettelijke eisen betreffende de hygiëne bij de fabricage, de bereiding, de verpakking, het vervoer, de verkoop en het slijten van de voedingswaren. Tevens moet hij zorgen voor degelijke afvalbakken die huurder tijdig dient te legen in één van de door de marktcommissie aangewezen containers.

Artikel 5

Annulering:

Indien de huurder uiterlijk 4 weken voor de markt de inschrijving annuleert, worden er 25% administratiekosten over de gehele huurprijs in rekening gebracht bij de huurder.

Indien de huurder binnen 4 weken voor de markt de inschrijving annuleert of op de dag van de markt niet op komt dagen, vindt er geen restitutie van de huurprijs plaats.

Artikel 6

Afgelasten van de markt:

Als het bestuur van de Oranjemarkt overgaat tot het afgelasten van de markt door b.v. zeer slechte weersvoorspellingen en/of andere bijzondere situatie, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Als de afgelasting minimaal 2 weken voor de markt plaats vindt, vindt restitutie van de huurprijs minus 25% administratiekosten over de gehele huurprijs plaats.

Daarna vindt geen restitutie plaats.

Artikel 7

Algemene voorwaarden voor gebruik grondplaats:

 1. De huurder dient zijn grondplaats uiterlijk 07.45 uur te hebben ingenomen. Tevens dienen dan de auto’s van het marktterrein verwijderd te zijn.
 2. Indien de huurder op het inschrijfformulier heeft aangegeven elektriciteit nodig te hebben wordt, tegen betaling, hiervoor gezorgd. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde deugdelijke verlengsnoeren. Als blijkt dat de huurder meer stroom nodig heeft dan is aangevraagd worden er extra kosten in rekening gebracht.
 3. Indien de huurder om 07.45 uur zonder bericht niet aanwezig is, kan de niet bezette grondplaats in overleg met de marktcommissie door een toevallige huurder worden ingenomen. Diegene die de grondplaats krijgt toegewezen, betaalt de huurprijs aan de marktcommissie.
 4. Door de toegewezen plaats niet te aanvaarden, zal huurder worden verwijderd van de markt.

Artikel 8

Verplichtingen van de huurder:

1.    De huurder dient zelf zijn grondplaats schoon te houden.

 1. Na afloop van de markt dient de huurder zijn grondplaats schoon en opgeruimd achter te laten. Huurder neemt eigen vuilniszakken mee, welke in de vanaf 16.30 uur aanwezige vuilniscontainer ingeleverd kunnen worden.
 2. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat er geen brandbare, gevaarlijke of schadelijke stoffen aanwezig zijn op of om de grondplaats.
 3. De huurder dient zich te houden aan de overige wetten en regelgeving welke niet zijn genoemd in deze voorschriften.
 4. De huurder dient zich te houden aan politievoorschriften en overig bevoegd gezag.
 1. Indien u als huurder voedsel verkoopt moet u zich houden aan de brandveiligheids-voorschriften van de Veiligheidsregio Groningen, u zorgt dus voor deugdelijke en gekeurde materialen.
 2. Bij het niet nakomen van de in lid 2 genoemde schoonmaakplicht behoudt de marktcommissie zich het recht voor de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 9

Tijdens de markt is het de huurder verboden:

 1. Om open vuur op of naast de grondplaats te hebben;
 2. Andere producten of diensten te koop aan te bieden, dan die waarvoor hem een plaats is toegewezen;
 3. Gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van geluid;
 4. Zich zo te gedragen of zijn plaats zo in te richten, dat zijn medehuurders daar hinder van ondervinden;
 5. Alcoholische drank (te koop) aan te bieden;
 6. Flyers of folders uit te delen tijdens de Oranjemarkt.

De marktcommissie kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen voor het bepaalde in artikel 9, sub 3.

Artikel 10

Intrekking recht op stand- en/of grondplaats:

De marktcommissie is ten alle tijden bevoegd om de grondplaats in te trekken o.a.

 • Bij wangedrag van de huurder.
 • Bij overtreding van de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 11

Aansprakelijkheid:

 1. De huurder van een grondplaats kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.
 2. Bezoekers van de markt betreden de markt geheel op eigen risico en kunnen nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.

Artikel 12

Calamiteiten:

In geval van brand of andere calamiteiten, waarbij tussenkomst van het bevoegd gezag noodzakelijk is, dienen de huurders de aanwijzingen op te volgende van de hulpverleners, de mensen die belast zijn met het toezicht op de veiligheid en de marktcommissie.

Artikel 13

In alle gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist de marktcommissie.

Deze voorwaarden zijn gewijzigd door het bestuur van de Stichting Oranjemarkt Zuidhorn d.d. 1-11-2018.

 1. Jan Sagel, voorzitter
 2. Jasper Stel, secretaris